3. Etappe, Bild 05 (Kyashar und Fluß Inkhu Khola):


nächstes Bild